Diesel Xmile zorgt voor lager brandstofverbruik en lagere CO2 uitstoot.

• Wij rijden op Diesel Xmile!

Volg Verstraaten online

LinkedIn

Kwaliteits-en milieu doelstellingen

Naast de continuïteit van de organisatie, het behalen van winst en tevreden klanten, heeft kwaliteit, milieu, veiligheid en de gezondheid van haar eigen medewerkers en primaire klanten prioriteit in ons beleid. Ook ten aanzien van de veiligheid van secundaire klanten die zich op ons terrein begeven, voelen wij ons verantwoordelijk voor gevaren die voortkomen uit de werkzaamheden en willen wij schadelijke invloeden op het milieu zoveel mogelijk beperken.

De zorg voor het milieu is een onderdeel van het beleid van Verstraaten. De beheersing van de milieuaspecten is geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Taken en verantwoordelijkheden zijn toegewezen en de noodzakelijke middelen zijn beschikbaar gesteld.

De beleidsuitgangspunten derhalve zijn:

-het waarborgen van de werkgelegenheid en de continuïteit van de onderneming;
-het voldoen aan de met de klant overeengekomen afspraken en zijn vanzelfsprekende verwachtingen;
-het nakomen van wettelijke eisen en het anticiperen op komende wet- en regelgeving;
-het voldoen aan de norm ISO 14001; 2015
-het voldoen aan de norm ISO 9001; 2015
-het voldoen aan de complianceverplichting;
-het continu verbeteren van de efficiency, de kwaliteit, het milieu, de arbeidsomstandigheden, veiligheid en het managementsysteem binnen de organisatie;
-het voortdurend streven naar verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en hiervoor tijd, geld en middelen beschikbaar te stellen;
-het stellen van prioriteiten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu;
-het informeren van alle medewerkers, klanten op een voor ieder begrijpelijke wijze over zaken betreffende veiligheid, gezondheid en milieu;
-het waarborgen van voldoende motivatie, kennis en vakmanschap bij werknemers en derden;
-het waarborgen van voldoende kwaliteit, zorg om het milieu bij leveranciers en onderaannemers;
-het voorkomen van persoonlijk letsel door zorg te dragen voor de veiligheid op en om de werkplek voor alle betrokkenen, ook derden;
-het betrachten van “maatschappelijke zorgvuldigheid”, d.w.z. de zorg met betrekking tot het voorkomen en beperken van gevaar, schade of overlast op het gebied van lucht-, water- en bodemverontreiniging, afval en hinder;
-het onderhouden van een goede relatie met de omgeving en instanties door het beperken van hinder en het zorgvuldig afhandelen van klachten;
-het onderhouden van een goede relatie met de omgeving en instanties met het oog op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De directie vertaalt deze beleidspunten jaarlijks naar concrete doelstellingen, welke geformuleerd en gekwantificeerd worden in de directiebeoordeling. Zij draagt daarbij zorg voor een evenwichtige afweging tussen alle beleidspunten en creëert de mogelijkheden om het beleid te realiseren.

Uitgangspunt hierbij is dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om veilig te werken, kwaliteit te leveren en oprechte zorg te besteden aan het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en ongewenste gevolgen voor het milieu.

Beleid en doelstellingen worden naar de medewerkers gecommuniceerd via het intranet.

Het beleid wordt beschikbaar gesteld aan belanghebbenden via de website.

Aldus getekend,

Venray, augustus 2018

Directie Verstraaten Groep / Verstraaten Express BV

Volg Verstraaten online

LinkedIn